Polityka prywatności

§1. Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest MojaKoja.pl Spółka z o.o. ul. Leśna 24, 42-270 Rzerzęczyce, NIP: 9492263967
, REGON: 526503509.
2. Kontakt z administratorem danych: ahoj@mojakoja.pl.
3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych
oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia
przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji,
nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych
przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania współpracy
i/lub zawarcia umowy z administratorem danych.
5. Administrator danych przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnych do
prawidłowego świadczenia usług lub podjęcia czynności na żądanie osoby, której dane
dotyczą.

§2. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego
oraz aplikacji mobilnej, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na
administratorze danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust.
1 lit. c RODO);
c) rachunkowych związanych z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentów
rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO);
d) archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami lub potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym
interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
e) kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności w
odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie
uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) przesyłanie informacji technicznych dotyczących funkcjonowania Serwisu
internetowego i usług, z których korzysta klient, co jest prawnie uzasadnionym
interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g) marketingowych, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO) lub odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO).
§3. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być
podmioty współpracujące z administratorem danych, gdy jest to niezbędne do realizacji
umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.
2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być
również podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy
przetwarzaniu danych np. podmioty świadczące usługi IT (w tym usługi hostingowe).
3. Administrator danych może być zobowiązany do udostepnienia danych osobowych na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do udostępnienia danych
osobowych uprawnionym organom lub instytucjom państwowym.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym.

§4. Okres przechowywania danych osobowych

1. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy
zawartej z osobą, której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach
związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków
wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż termin
przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
2. Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach
rozliczeniowych (np. faktury) przez okres czasu wskazany przepisami ustawy o podatku
od towarów i usług oraz ustawą o rachunkowości.
3. Administrator danych przechowuje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych
przez okres lat 10, jednak nie dalej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie
danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
4. Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach innych niż wskazane w ust. 1-
3 przez okres 3 lat, chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych,
a przetwarzanie danych nie może być kontynuowane na innej podstawie niż zgoda osoby,
której dane dotyczą.

§5. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
a) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane
osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania
dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania,
kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców,
którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o
kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane
dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
b) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających
przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie
administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów
administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które
są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli
administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już
niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

e) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych (art. 18 RODO), gdy:
– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres
pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
– administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane
dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są
nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
f) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej
dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych
danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są
przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
g) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych
w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej
szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje
oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną
interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora,
administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach
(art. 21 RODO).
2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna
skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i
poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
§6. Profilowanie

1. Dane osobowe uzyskane przez administratora danych mogą zostać przetwarzane
w sposób automatyczny – w tym w formie profilowania. Profilowanie danych osobowych
dokonywane przez administratora danych polega na ocenie wybranych informacji o
osobie, której dane dotyczą dla celów analizy i prognozy osobistych preferencji oraz
zainteresowań, w szczególności dla możliwości przekazywania osobie, której dane
dotyczą spersonalizowanej oferty.
2. Automatyczne przetwarzanie danych dokonywane przez administratora danych nie rodzi
dla osoby, której dane dotyczą żadnych skutków prawnych. Osoba, której dane dotyczą
może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec zautomatyzowanego przetwarzania jej
danych.

§7. Piksel Facebook

1. Administrator korzysta z Piksel Facebook, narzędzia analitycznego, które pomaga mierzyć
skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w
witrynie.

2. Administrator korzysta z narzędzia Piksel Facebook w celu kierowania do Klienta
spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików
cookies firmy Facebook. Podstawę prawną dla korzystania z narzędzia Piksel Facebook
przez Administratora stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO
§7. Google Analytics

1. Administrator używa Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną przez
Google Inc. z siedzibą w USA.
2. Google Analytics używa plików cookie, które umożliwiają analizę korzystania przez
użytkownika ze strony internetowej. Informacje wytworzone przez plik cookie na temat
korzystania ze strony internetowej są przekazywane i zapisywane na serwerze Google. Na
zlecenie Administratora, Google będzie wykorzystywał te informacje, aby przeanalizować
korzystanie ze strony przez użytkowników w celu przygotowania raportów na temat
aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony
i Internetu na rzecz podmiotu zlecającego.
3. Dane nie będą wykorzystywane do celów identyfikacji jakiejkolwiek osoby fizycznej.
4. Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie
ustawienia przeglądarki; jednak w takim wypadku nie będzie mógł korzystać z pełnej
funkcjonalności strony. Ponadto użytkownicy mogą uniemożliwić gromadzenie przez
Google danych wytworzonych przez pliki cookie oraz odnoszących się do ich korzystania
z serwisu internetowego (łącznie z adresem IP) jak i przetwarzanie tych danych przez
Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym
linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
5. W każdym momencie użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec gromadzenia oraz
przetwarzania danych związanych z użytkowaniem strony Google poprzez pobranie oraz
instalację wtyczki w przeglądarce, która jest dostępna pod następującym adresem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
§8. Google AdMob

1. Usługa Google AdMob umożliwia wyświetlanie w aplikacji mobilnej reklam. Reklamy
tworzone są przez reklamodawców promujących swoje produkty.
2. Google AdMob przekazuje informacje, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby
fizycznej.
3. Dane takie jak aktywność użytkownika, identyfikator oraz geolokalizacja urządzenia służą
świadczeniu spersonalizowanych usług reklamowych (np. wyświetlenie banneru
reklamowego o treści, którą użytkownik potencjalnie będzie zainteresowany). Informacje o
użytkowniku mogą być wykorzystywane przez Google AdMob oraz jego zaufanych
partnerów dostarczających treści reklamowe.
4. Google AdMob udostępnia reklamodawcom informacje o skuteczności ich reklam, ale bez
ujawniania jakichkolwiek danych osobowych użytkownika. W każdym momencie procesu
wyświetlania reklam Google AdMob dba o bezpieczeństwo tych danych.
5. Użytkownik w każdym czasie może sprawdzić jakie dane wykorzystywane są przy
wyświetlaniu reklam poprzez użycie funkcji „Dlaczego ta reklama?” dostępnej na bannerze
reklamowym.
6. Szczegółowe zasady działania usługi Google AdMob oraz polityka prywatności dostawcy
dostępne są na stronie https://support.google.com/admob/answer/6128543?hl=en.